Všeobecné obchodní podmínky PrevailShop.com

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.prevailshop.com

1.     Uzavření smlouvy a doručování zboží

1.1.   Objednáním zboží na stránce www.prevailshop.com projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi vámi a Valentus CZ. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2.  Kliknutím na „Přidat do košíku“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací email. Jakmile tento potvrzovací email obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje. Rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude odesláno bezprostředně poté, co obdržíme vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací email, nejpozději však do 7 dní.

1.3   Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní ceny třetím stranám.

1.4.   Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní svojí povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i případě, že Smlouva byla uzavřena, a obdrželi jste od nás potvrzovací email. Jestliže tato situace nastane, neprodleně vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.

1.5.   Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu

1.6.   O předpokládané době doručení budete informováni vždy na konkrétní stránce zboží a před učiněním své objednávky.

2.     Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1.   Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené objednávky.

2.2.  Cena zboží nezahrnuje dopravu.

3.     Placení

3.1.   Přijímáme plateb, které jsou uvedeny na stránkách www.prevailshop.com tedy platby platebními kartami. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii. Všechny případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si zvolíte, hradíte sami a nejsou součástí ceny objednávky.

3.2.   Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.

3.3.   Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky.

4.     Poukazy a jejich uplatnění

4.1.   Poukazy nemohou být zakoupeny, rozdávají se v souvislosti s propagačními a reklamními akcemi, přičemž mají omezenou dobu platnosti.

4.2.   Uplatnit poukazy lze jednorázově při objednávce zboží na webu www.prevailshop.com a pouze po dobu jejich platnosti, přičemž na některé zboží nelze promoční poukazy uplatnit. Za promoční poukazy nelze koupit dárkové poukazy. Některé poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

4.3.   Hodnota objednaného zboží musí přinejmenším dosahovat hodnoty poukazu. Jestliže takové hodnoty nedosahuje, rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou poukazu může být zaplacen jakoukoliv přijímanou platební metodou. Poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani jakkoliv úročeny. Jestliže je objednávka nebo její část, která je zaplacena zcela nebo zčásti poukazy, vrácena například z důvodu odstoupení od smlouvy, částka zaplacená poukazy se neproplácí.

4.4.   Uplatnit poukaz lze pouze před dokončením objednávky, zpětně se dožadovat uplatnění takového poukazu není možné. V jedné objednávce nelze, není-li to výslovně povoleno, kombinovat více promočních poukazů.

4.5.   Vyhrazujeme si možnost i zpětně po vás požadovat zaplacení plné ceny zboží, které jste si ponechali, jestliže z důvodu vrácení zboží klesla hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu uplatněného promočního poukazu.

6.     Vrácení zboží ze zákona

6.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.prevailshop.com, máte za zákona právo toto zboží vrátit:     

Vaše práva při vrácení zboží:      

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy, nebo vámi určená osoba (nikoliv přepravce), obdrželi poslední položku objednaného zboží.         

Abyste využili vašeho práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti informovat (tel. č. +420 775 062 627, adresa Na Švihance 1588/12, 120 00 Praha 2, e-mail: info@prevail.cz ) jasným prohlášením, že tohoto práva využíváte např. dopisem či emailem.     

Práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nelze využít pro zboží, které je po obdržení rozbaleno, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo protože bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.      

Důsledky odstoupení od smlouvy:          

Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme vám částku, kterou jste za zboží zaplatili bez prostředků, které jste zaplatili za dopravu zboží zpět k nám.

Prostředky vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou jste za vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s vámi výslovně nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží, nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci.

Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty vráceného zboží, které vniklo v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím tedy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.      

Formulář na odstoupení od smlouvy:      

Adresát:

Adresa: ________

Telefon: ____________, E-Mail: ____________

Já/my(*) Vám tímto oznamujeme, že já/my (*) odstupujeme od mé/naší (*) smlouvy o koupi zboží ohledně následujícího zboží/služeb (*)

– Objednáno dne (*)/doručeno dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Datum

(*)  Nevyhovující smažte.

8.     Vrácení platby

8.1. Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet, ze kterého byla uhrazena objednávka. Při platby z účtu vám bude platba vrácena z účtu, ze kterého byla odeslána. Jestliže jste platili platební kartou, budou prostředky zaslány na účet, ze kterého bylo placeno.

10.  Odpovědnost za vady

10.1.      Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

10.2.      Naší povinností je dodat vám zboží, které nemá vady, tedy:

–       zboží není  kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům

–         zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,

–         zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,

10.3.      Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.

10.4.      Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.

10.5.      Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

10.6.      Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

11.  Další informace

11.1. Kliknutím na „Přidat do košíku“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama.

11.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena.

11.3. Nabídky zveřejněné na www.prevailshop.com smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let.

11.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele.

11.6. VOP jsou umístěny na stránce www.prevailshop.com, kde si tyto podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů.

11.8. V případě jakéhokoliv sporu, který jsme společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na stejném místě můžete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).